Những Câu Chuyện và Lịch Sử

 

Những tiết mục vũ kịch của Shen Yun thường kéo dài năm đến mười phút, dùng vũ đạo để thể hiện những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết thần thoại, hoặc những câu chuyện đương đại, thể hiện những giá trị quan truyền thống trong văn hóa Trung Quốc như trung, hiếu, kính thần, dũng cảm, khoan dung, nhẫn nại, dùng đức báo oán, kiên nhẫn bất khuất, tế thế cứu nhân, v.v. 
Những màn vũ kịch thường lấy đề tài từ các triều đại khác nhau, từ thời Hiên Viên Hoàng Đế, nhà Tần, Hán, Nam Bắc triều, Đường, Tống, Minh, và cả thời đương đại.
Văn minh Trung Hoa là nền văn minh duy nhất trong lịch sử nhân loại được liên tục truyền thừa trong suốt 5.000 năm. Những ghi chép lịch sử và văn hiến của nó không những được lưu truyền một cách chi tiết trung thực, mà còn chưa từng gián đoạn, và chính là nguồn tư liệu phong phú cho các tiết mục của Shen Yun.

Những tiết mục vũ kịch của Shen Yun thường kéo dài năm đến mười phút, dùng vũ đạo để thể hiện những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết thần thoại, hoặc những câu chuyện đương đại, thể hiện những giá trị quan truyền thống trong văn hóa Trung Quốc như trung, hiếu, kính thần, dũng cảm, khoan dung, nhẫn nại, dùng đức báo oán, kiên nhẫn bất khuất, tế thế cứu nhân, v.v. 

Những màn vũ kịch thường lấy đề tài từ các triều đại khác nhau, từ thời Hiên Viên Hoàng Đế, nhà Tần, Hán, Nam Bắc triều, Đường, Tống, Minh, và cả thời đương đại.

Văn minh Trung Hoa là nền văn minh duy nhất trong lịch sử nhân loại được liên tục truyền thừa trong suốt 5.000 năm. Những ghi chép lịch sử và văn hiến của nó không những được lưu truyền một cách chi tiết trung thực, mà còn chưa từng gián đoạn, và chính là nguồn tư liệu phong phú cho các tiết mục của Shen Yun.