Sơ Lược về Lịch Sử Trung Quốc

Sơ Lược về Lịch Sử Trung Quốc

Những câu chuyện và nhân vật trong các tiết mục vũ kịch của Shen Yun đa phần đều có thể thấy trong các ghi chép chính sử hoặc kinh thư, hoặc tới nay vẫn còn những di tích có thể tham khảo. Những điển cố này không những rất có sức hấp dẫn, mà còn có thể thuyết minh một cách cụ thể và sinh động về những giá trị quan trừu tượng như trung, hiếu, nhẫn nhục, tế thế cứu nhân.