Pipa - Đàn Tỳ Bà

Qua hàng ngàn năm, đàn tỳ bà, hoặc Pipa Trung Quốc, ngự trị là "vua" của nhạc cụ dân gian Trung Quốc. Nhạc cụ dây khảy này thường được tìm thấy trong tay của tiên nữ được miêu tả trong các bức tranh truyền thống. Cấu trúc của đàn Tỳ Bà tượng trưng thêm cho niềm tin Trung Quốc cổ đại. Thân của nó, theo cách đo lường truyền thống Trung Quốc, là ba tấc năm đốt tay, đại diện cho tam tài—Thiên Địa Nhân và ngũ hành—kim, mộc, thủy, hỏa, và thổ. Trong khi đó, bốn dây đại diện cho bốn mùa. Kỹ thuật chơi nó thì khá khó khăn—nó được khảy khi được dựng thẳng trên đầu gối—và nó là một trong những nhạc cụ Trung Hoa diễn cảm nhất.

Dizi - Sáo trúc
Composing East-West
Meet: Chelsea Cai
CNN VIDEO on Shen Yun: Chinese Culture Alive in U.S.
Pipa - Đàn Tỳ Bà