Liên lạc

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến.

Chúng tôi rất cảm kích được tin bạn. Gửi thông đìệp cho chúng tôi bằng cách nộp mẫu dưới đây.

Đối với tất cả, báo chí tài trợ, quảng cáo, và đặt vé liên quan đến các diễn xuất ở một thành phố đặc biệt, xin vui lòng bấm "Mua vé " trên đầu trang để hướng dẫn đến trang cho thành phố đó. Ở đó bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của đại diện địa phương, nơi mà tất cả các yêu cầu như vậy sẽ được giải quyết.


Ghi mã xác minh trên vào: