Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Stewart F. Lane

"Đây quả là một kinh nghiệm tuyệt vời! ... Khá thú vị để xem. Đầy cảm hứng."”

Stewart F. Lane,, producer, six-time Tony Award winner