Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Wendell Mottley

““Tôi cảm thấy rằng, đặc biệt là vũ múa cổ điển, buổi trình diễn này thật sự là một diễn đạt tâm linh... Tôi với được vào nó và vượt qua con đường phân chia, và rồi nằm trong cái tâm linh ấy.””

Wendell Mottley,, former Finance Minister of Trinidad and Tobago, former senior adviser at Credit Suisse and former Olympic medalist