Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Benoit Duguay

““Họ không làm chúng tôi ngạc nhiên—họ không đem đến cho chúng tôi một cú sốc văn hóa. Chúng tôi tìm thấy chính mình trong nền văn hóa của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng là một phần của họ... Những gì họ dạy chúng tôi, những gì họ nói với chúng tôi là tồn tại có lòng từ bi và khoan dung, và rằng Trung Quốc đang hướng tới một kỷ nguyên mới.””

Benoit Duguay,, verteran journalist (previously with CBC Radio-Canada)