Xem nội dung

Mây Trôi Nước Chảy

Câu thành ngữ “Mây trôi nước chảy” (hành vân lưu thủy) có thể dùng để mô tả nghệ thuật thư pháp, cũng có lúc dùng để mô tả kiếm thuật. Hôm nay, các nghệ sĩ múa của chúng tôi dùng vũ đạo để diễn giải câu thành ngữ “Mây trôi nước chảy” này.