Trụ sở của Shen Yun ở đâu?

Shen Yun có trụ sở đặt tại New York, văn hóa truyền thống Trung Hoa chỉ có thể được phục hưng ở ngoài Trung Quốc, là có nguyên nhân lịch sử.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền, trong suốt 70 năm qua đã phá hoại trắng trợn văn hóa truyền thống Trung Quốc, thay thế bằng văn hóa đấu tranh "giả, ác, bạo". Trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa đã phá hoại rất nhiều văn vật lịch sử quý giá, từ tinh thần đến vật chất, âm mưu hủy diệt toàn diện văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa.

Năm 2006, một nhóm nghệ sĩ đã tập hợp tại New York, họ có cùng một mục tiêu, đó là thông qua hình thức nghệ thuật biểu diễn mà phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong số họ có nhiều người đã thu được nhiều thành tựu cao quý trong lĩnh vực nghệ thuật tại Trung Quốc, nhưng họ đều biết rằng, tại Trung Quốc Đại Lục không cách nào có thể phục hưng văn hóa Trung Hoa truyền thống, bởi vì ĐCSTQ dựa vào việc phá hoại văn hóa tinh thần để nắm giữ chính quyền. Vì vậy, các nghệ sĩ này quyết định tới Hoa Kỳ, tại quốc gia tự do này, bắt đầu hồng dương kho báu truyền thống 5.000 năm này.