Chương trình có phù hợp với trẻ em không?

Shen Yun phù hợp với khán giả từ già đến trẻ, hoàn toàn thích hợp với trẻ em. Tuy nhiên cần cân nhắc khi đưa trẻ em tuổi quá nhỏ vào rạp hát, có thể ảnh hưởng đến những khán giả xung quanh. Nhiều rạp hát trong cho phép trẻ em dưới 4 tuổi vào rạp hát, một số nơi yêu cầu trẻ em từ 5 tuổi hoặc 6 tuổi trở lên. Quý vị có thể xem ở trang đặt vé, sau khi chọn thành phố của mình, xem ở góc dưới bên phải, các thông tin liên quan đến việc này.