LƯU DIỄN & VÉ

Sắp xếp theo:  
Lưu diễn hòa tấu Symphony Orchestra năm 2016
Vui lòng đến www.shenyun.com/symphony/tickets để xem tất cả diễn xuất Shen Yun Symphony Orchestra.
Chuyến Lưu diễn Shen Yun năm 2017
Chuyến Lưu diễn năm 2016 vừa qua
Chuyến lưu diễn năm 2016 đã kết thúc. Để biết được khi nào chuyến lưu diễn sắp tới sẽn đến thành phố gần bạn, ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO.
Lưu diễn hòa tấu Symphony Orchestra năm 2016
Vui lòng đến www.shenyun.com/symphony/tickets để xem tất cả diễn xuất Shen Yun Symphony Orchestra.
Chuyến Lưu diễn Shen Yun năm 2017

United States

Canada

Australia & New Zealand

Chuyến Lưu diễn năm 2016 vừa qua
Chuyến lưu diễn năm 2016 đã kết thúc. Để biết được khi nào chuyến lưu diễn sắp tới sẽn đến thành phố gần bạn, ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO.

United States

Canada

Mexico

Europe

Asia

Australia & New Zealand

Lưu diễn hòa tấu Symphony Orchestra năm 2016
Vui lòng đến www.shenyun.com/symphony/tickets để xem tất cả diễn xuất Shen Yun Symphony Orchestra.
Chuyến Lưu diễn Shen Yun năm 2017
Chuyến Lưu diễn năm 2016 vừa qua
Chuyến lưu diễn năm 2016 đã kết thúc. Để biết được khi nào chuyến lưu diễn sắp tới sẽn đến thành phố gần bạn, ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO.